Statut

STATUT

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY WETERYNARII WYKONUJĄCYCH URZĘDOWE CZYNNOŚCI ZLECONE Z SIEDZIBĄ W STARACHOWICACH

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wykonujących Urzędowe Czynności Zlecone zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem lekarzy weterynarii, posiadającym osobowość prawną, stosownie do postanowień ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2001.79.855 – j.t.).

§ 2.

1. Terenem działalności stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Starachowice.

3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód w całości przeznaczony będzie na realizację zadań statutowych.

§ 4.

1. Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego członków.

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenie swoich spraw.

§ 5.

1. Stowarzyszenie może się łączyć w związki stowarzyszeń.

2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji międzynarodowych i krajowych o podobnych celach statutowych.

§ 6.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

ROZDZIAŁ II

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Ochrona interesów lekarzy weterynarii wykonujących badanie i nadzór na zlecenie.

2. Reprezentowanie interesów członków wobec administracji rządowej, samorządowej oraz organów samorządu zawodowego lekarzy weterynarii.

3. Negocjowanie umów i stawek za wykonywane czynności zleconych.

4. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego lekarzy wykonujących czynności zlecone.

5. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących lekarzy wykonujących czynności zlecone.

6. Integracja i ułatwienie wzajemnej współpracy oraz budowanie wzajemnych więzi pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

7. Ochrona prawna swoich członków.

8. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z zagranicznymi stowarzyszeniami.

9. Stwarzanie i upowszechnianie zasady solidaryzmu ponadregionalnego, w myśl zasady „jeden za wszystkich – wszyscy za jednego”.

§ 7a

Powyższe cele Stowarzyszenia będą realizowane poprzez:

1. wymianę doświadczeń pomiędzy członkami stowarzyszenia,

2. wspólne rozwiązywanie problemów grupy zawodowej lekarzy weterynarii wykonujących urzędowe czynności zlecone,

3. prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym odczytów, spotkań, wykładów,

4. występowanie w przedsięwzięciach publicznych, zawodowych i gospodarczych mogących mieć wpływ na sytuację członków,

5. przedstawianie własnych propozycji rozwiązań przedsięwzięć zlecanych, których realizacja należy do zadań wykonywanych przez lekarzy weterynarii,

6. aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów powstałych pomiędzy lekarzami weterynarii wykonującymi urzędowe czynności zlecone, a organami administracji rządowej, czy samorządowej,

7. wyrażanie stanowiska na temat zadań i pozycji w życiu publicznym i społecznym grupy zawodowej lekarzy weterynarii wykonujących urzędowe czynności zlecone,

8. nawiązywanie kontaktów z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami,

9. współpraca ze związkami hodowców, państwową służbą weterynaryjną, administracją rządową i samorządową

10. aktywne działanie na rzecz integracji środowiska.

§ 8.

Działalność stowarzyszenia opiera się na demokratycznych zasadach równości praw i obowiązków członków w zgodzie z Kodeksem Etyki I Deontologii Weterynaryjnej.

§ 9.

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zawierać umowy z innymi podmiotami.

 

ROZDZIAŁ III

Członkostwo

§ 10.

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

- jest pełnoletnia,

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

- posiada prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

- nie jest zatrudniona w państwowych strukturach weterynaryjnych.

§ 11.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne i nie ogranicza samodzielności działania członka w odniesieniu do prowadzonej własnej działalności. Działalność członka Stowarzyszenia nie może stać w sprzeczności z interesem Stowarzyszenia.

2. Członkowie Stowarzyszenia są równi w prawach i obowiązkach z zastrzeżeniem dalszych przepisów szczególnych.

§ 12.

1. Kandydat na członka Stowarzyszenia składa deklarację przystąpienia wraz z dowodem uiszczenia wpisowego.

2. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia decyduje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.

3. Od odmownej decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w ciągu 30-tu dni od dnia powzięcia wiadomości o decyzji odmownej.

4. Walne Zebranie rozpatrzy odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu. Decyzja Walnego Zebrania musi być sporządzona na piśmie z uzasadnieniem i jest ostateczna.

§ 13.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

a) wystąpienia przez członka, zgłoszonego na piśmie,

b) zatrudnienia członka w państwowych strukturach weterynaryjnych,

c) skreślenia z listy członków na podstawie decyzji Zarządu zatwierdzonej przez Walne Zebranie, z powodu zalegania z nieusprawiedliwionych przyczyn z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy lub nieuczestniczenia w dorocznym zebraniu stowarzyszenia z nieusprawiedliwionych przyczyn,

d) orzeczenie kary wydalenia ze Stowarzyszenia prawomocną uchwałą Walnego Zebrania,

e) śmierci członka lub likwidacji Stowarzyszenia.

2. Kara wydalenia ze Stowarzyszenia może nastąpić jedynie w razie:

a) naruszenia postanowień niniejszego statutu,

b) nieprzestrzeganie uchwał organów stowarzyszenia.

3. Od uchwały Zarządu o skreślaniu lub wydaleniu członka służy prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30-tu dni od daty powzięcia wiadomości o skreśleniu lub wydaleniu. Uchwała Walnego Zebrania zatwierdzająca uchwałę Zarządu jest ostateczna.

§ 14.

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

a) wybierać i być wybierani do organów Stowarzyszenia,

b) uzyskiwać informację o decyzjach, uchwałach oraz działalności Stowarzyszenia,

c) brać czynny udział w Walnym Zebraniu z prawem udziału w głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami,

d) wysuwać wnioski i postulaty wobec organów Stowarzyszenia, oceniać i poddawać krytyce działalność stowarzyszenia oraz poszczególnych członków organów Stowarzyszenia,

e) skreślony.

§ 15.

Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani:

a) stosować się do postanowień statutu oraz uchwał i zarządzeń organów Stowarzyszenia,

b) brać aktywny udział w działalności Stowarzyszenia i propagować jego cele i zadania,

c) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

d) opłacać regularnie składki.

§ 16.

1. Stowarzyszenie może nadawać członkostwo honorowe.

2. Nadanie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania, na wniosek zarządu, za zgodą osoby, której dotyczy honorowe członkostwo.

3. Członkiem honorowym może zostać każdy kto zobowiązuje się do czynnego udziału w realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

4. Członek honorowy nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich.

5. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

6. Członek honorowy nie może być członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz nie posiada czynnego i biernego prawa głosu na Walnym Zebraniu.

7. Członek honorowy ma prawo do zgłaszania opinii i wniosków dotyczących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

8. Członkostwo honorowe ustaje w skutek pisemnej rezygnacji lub śmierci członka honorowego, rozwiązania Stowarzyszenia oraz w sytuacji określonej w § 13 pkt 1 lit. d. Przepis § 13 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 

ROZDZIAŁ IV

Organy stowarzyszenia

§ 17.

Organami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

Oddział 1

Walne Zebranie Członków

§ 18.

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane w statucie "Walnym zebraniem" jest organem stanowiącym stowarzyszenia,

2. Walne zebrania odbywają się według planu ustalonego przez zarząd stowarzyszenia, nie rzadziej jednak niż raz w roku,

3. Walne zebrania mogą być zwoływane na wniosek komisji rewizyjnej lub na wniosek 1/5 członków stowarzyszenia,

4. Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbywają się co 2 lata, natomiast walne zebrania sprawozdawcze raz w roku,

5. O terminie, miejscu walnego zebrania zarząd stowarzyszenia zawiadamia członków drogą elektroniczną lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§ 19.

Do właściwości walnego zebrania należy w szczególności:

a) uchwalanie programu i kierunków działania stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie sprawozdań zarządu stowarzyszenia i komisji rewizyjnej,

c) ocena działalności stowarzyszenia,

d) udzielanie absolutorium zarządowi stowarzyszenia,

e) uchwalanie zmian w statucie stowarzyszenia,

f) powoływanie i odwoływanie członków komisji rewizyjnej stowarzyszenia,

g) powoływanie członków zarządu stowarzyszenia, w tym członków prezydium zarządu oraz odwoływanie członków zarządu stowarzyszenia,

h) zatwierdzanie bądź uchylanie uchwały zarządu stowarzyszenia o nie przyjęciu na członka lub jego wykreśleniu, wydaleniu,

i) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania obciążania majątku nieruchomego stowarzyszenia,

j) ustalanie zasad gospodarki finansowej i budżetu stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdania rocznego z działalności stowarzyszenia,

k) ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,

l) skreślony,

m) zatwierdzanie regulaminów zarządu i komisji rewizyjnej,

n) decydowanie w sprawach współpracy z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

o) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz sposobie likwidacji jego majątku.

§ 20.

Walne zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych.

§ 21.

1. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd stowarzyszenia:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek komisji rewizyjnej,

c) na podstawie wniosku podpisanego przez co najmniej 1/5 członków,

2. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Oddział 2

Zarząd

§ 22.

1. Zarząd stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością stowarzyszenia w okresie między walnymi zebraniami, zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami walnego zebrania,

2. Zarząd składa się z 16 członków.

3. Posiedzenia zarządu stowarzyszenia zwołuje prezes zarządu samodzielnie lub na wniosek co najmniej 2 członków zarządu, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

4. Kadencja członków zarządu stowarzyszenia trwa 2 lata.

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

§22a

1. Organem wewnętrznym zarządu jest prezydium zarządu, składające się z 6 osób.

2. W skład prezydium zarządu wchodzą członkowie zarządu z funkcjami prezesa, vice-prezesa, sekretarza, skarbnika oraz członka zarządu z funkcją członka prezydium zarządu.

3. Prezydium podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków prezydium. W przypadku równości głosów ”za” i „przeciw” decydujący jest głos prezesa zarządu.

§ 23.

Do właściwości zarządu stowarzyszenia należy:

a) realizowanie celów statutowych i uchwał walnego zebrania,

b) składanie na walnym zebraniu sprawozdań ze swojej działalności,

c) kierowanie bieżącymi sprawami stowarzyszenia,

d) gospodarowanie mieniem stowarzyszenia,

e) przedstawianie budżetu stowarzyszenia,

f) przyjmowanie członków stowarzyszenia,

g) przygotowywanie projektów uchwał na walne zebranie,

h) przygotowywanie i zwoływanie walnych zebrań,

i) reprezentacja stowarzyszenia na zewnątrz.

Oddział 3

Komisja Rewizyjna

§ 24.

Komisja rewizyjna w liczbie 3-ech członków powoływana jest przez walne zebranie.

 

§ 25.

1. Do właściwości komisji rewizyjnej należy:

a) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności zarządu stowarzyszenia, a w szczególności jego gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,

b) przedstawianie na Walnym Zebraniu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,

c) składanie wniosku o udzielenie absolutorium zarządowi stowarzyszenia,

d) prawo uczestniczenia członka komisji rewizyjnej w obradach zarządu stowarzyszenia /z głosem doradczym/.

2. Szczegółowe zasady działania ustala regulamin zatwierdzony przez walne zebranie.

3. Kadencja członków komisji rewizyjnej trwa 2 lata.

Oddział 4

Tryb dokonywania wyboru i uzupełniania składu zarządu i komisji rewizyjnej

§ 26.

1. Wyboru członka zarządu stowarzyszenia lub członka komisji rewizyjnej dokonuje walne zgromadzenie członków stowarzyszenia spośród zgłoszonych kandydatów.

2. Kandydatów można zgłaszać od momentu zwołania walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia.

3. Kandydaci mogą być zgłaszani na swój własny wniosek lub na wniosek innych uprawnionych członków stowarzyszenia.

4. Kandydaci na członków zarządu stowarzyszenia i członków komisji rewizyjnej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie przed rozpoczęciem głosowania.

5. Wybór członków zarządu stowarzyszenia i członków komisji rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

6. Mandat członka zarządu stowarzyszenia lub członka komisji rewizyjnej obejmuje się z chwilą wyboru przez walne zgromadzenie członków stowarzyszenia.

7. Mandat członka zarządu stowarzyszenia lub członka komisji rewizyjnej wygasa:

a) z chwilą utraty praw członkowskich, o których mowa w § 13 Statutu,

b) z chwilą odwołania z funkcji przez walne zgromadzenie członków stowarzyszenia,

c) z chwilą dobrowolnego zrzeczenia się mandatu przez członka zarządu stowarzyszenia lub komisji rewizyjnej,

d) z chwilą upływu okresu kadencji.

8. W przypadkach przewidzianych w ust. 7 pkt a-c niniejszego paragrafu zarząd zwołuje nadzwyczajne zgromadzenie członków stowarzyszenia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

9. Powołany na podstawie ust. 8 niniejszego paragrafu członek zarządu stowarzyszenia lub członek komisji rewizyjnej sprawuje swoją funkcję do końca bieżącej kadencji.

10. Jeżeli w sytuacji, o której mowa w ust.7. pkt a-c niniejszego paragrafu do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące organ stowarzyszenia może działać bez dokonywania wyborów uzupełniających pod warunkiem, że w składzie organu pozostało co najmniej:

a) zarząd – 3 osoby,

b) komisja rewizyjna - 2 osoby

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze stowarzyszenia

§ 27.

1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. skreślony.

§ 28.

1. Fundusze stowarzyszenia składają się z:

a) wpisowego, składek członkowskich i działalności statutowej Stowarzyszenia,

b) darowizn, zapisów, dotacji, subwencji z budżetu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,

c) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

d) innych wpływów.

2. Finanse stowarzyszenia prowadzi skarbnik stowarzyszenia.

§ 29.

Fundusze stowarzyszenia przeznacza się w całości na działalność statutową.

§ 30.

Podstawę gospodarki finansowej zarządu stowarzyszenia stanowi budżet uchwalany przez Walne Zebranie.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 31.

1. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych na walnym zebraniu.

2. Uchwały zarządu stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 9 członków zarządu. W przypadku równości głosów „za” i „przeciw” decydujący jest głos prezesa zarządu.

3. Wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia zgłasza co najmniej 2/3 członków stowarzyszenia.

4. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje walne zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

5. W razie rozwiązania stowarzyszenia likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu.

 
 
2017 © O. S. L. W. W. U. C. Z.