Kalendarium

- 20.04.2012 r. - W Łodzi spotyka się grupa inicjatywna do powołania Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wykonujących Urzędowe Czynności Zlecone. Omówione zostają podstawowe zagrożenia dla lekarzy weterynarii wykonujących badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz sprawujących nadzór nad produkcją i przetwórstwem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Wymienione zostają poglądy i doświadczenia związane z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii oraz nakreślono ogólne cele nowego Stowarzyszenia.


- 20.04.2013 r. - W Łodzi odbywa się spotkanie, którego celem jest omówienie    z Zastępcą Głównego Lekarza Weterynarii Panem Jarosławem Naze nowo wydanej Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii

nr GIWbż-500-1/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie nadzoru nad ubojem świń, bydła, kur lub kurcząt i indyków w rzeźniach.


- 21.05.2013 r. w Starachowicach grupa lekarzy weterynarii zawiązuje OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE LEKARZY WETERYNARII WYKONUJĄCYCH URZĘDOWE CZYNNOŚCI ZLECONE, zostaje uchwalony statut oraz wybrane zostają tymczasowe władze.


- 03.10.2013 r. Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje rejestracji OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY WETERYNARII WYKONUJĄCYCH URZĘDOWE CZYNNOŚCI ZLECONE.


- 16.11.2013 r. w Hotelu Wodnik w miejscowości Słok odbywa się Kongres Założycielski OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY WETERYNARII WYKONUJĄCYCH URZĘDOWE CZYNNOŚCI ZLECONE. Wybrano nowe władze Stowarzyszenia, nakreślono oraz sposoby ich realizacji.

 
 
2017 © O. S. L. W. W. U. C. Z.